สถิติครัวเรือนเปราะบาง จากระบบ


เด็กยากจน (ศธ)
-
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเบี้ยฯ
-
ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยฯ
-
ผู้ป่วยเรื้อรัง
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
-
ครัวเรือน ที่บ้านไม่มั่นคง
-
ผู้ร่วมโครงการบ้านพอเพียง พอช.
-

   เกณฑ์ครัวเรือนเปราะบาง และนิยามภาระ
   โดย กรมการพัฒนาชุมชน

    เกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง

  1. เป็นครัวเรือนที่อาชีพเกษตรกรจากข้อมูล จปฐ. และไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร (หัวหน้าครัวเรือนแจ้งว่าเป็นเกษตรกร และในครัวเรือนไม่มีผู้ใดขึ้นทะเบียนเกษตรกร ฯ)    หรือ
  2. รายได้ต่ำกว่า 100.000 บาท และไม่ได้รับเงินสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย (รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีใครในบ้าน ได้รับบัตรสวัสดิการรัฐ)

    นิยามภาระในครัวเรือนเปราะบาง

  1. ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (ตกตัวชี้วัดที่ 8 ตามเกณฑ์ จปฐ)
  2. มีเด็กยากจนตามเกณฑ์ ศธ. (ตามฐานข้อมูล ศธ.)
  3. มีเด็ก (อายุระหว่าง 3 – 14 ปี)
  4. มีผู้สูงอายุ และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยตามฐานข้อมูล สถ. 62)
  5. มีผู้พิการ และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ (เบี้ยตามฐานข้อมูล สถ. 62)
  6. มีผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

     บูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูล:

จปฐ โดย กรมการพัฒนาชุมชน
(จปฐ 2564)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดย กระทรวงการคลัง (ม.ค.2565)
Farmer one โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เม.ย.2564)
การจ่ายเบี้ยยังชีพ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.พ.2565)
ฐานข้อมูลนักเรียน โดย กระทรวงศึกษาธิการ (ณ ภาคการศึกษา 1/2564)
ฐานข้อมูลบ้านพอเพียง โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (มี.ค.2565)
* การวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นในเชิงวิชาการเท่านั้น / ตัวเลขและสถิติที่แสดง ไม่บ่งบอกถึงตัวเลขและสถิติที่เป็นปัจจุบัน | Download สถิติครัวเรือนเรือนเปราะบางรายจังหวัด ปี 2565 (ล่าสุด) | ปี 2563 (เก่า)