ภาพรวมคนจนในปี 2561

คนจนคน

จากประชากรสำรวจคน

ดาวสูงสัดส่วนคนจนน้อยดาวต่ำสัดส่วนคนจนมาก
จำนวนคนจนใน
"คนจนเป้าหมาย" ใน คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการสำรวจว่าจน (survey-based) จาก ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย (register-based) จาก ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง อ่านเพิ่มเติม
ครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ)
ครัวเรือนยากจน (จปฐ)
คนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ)
คนยากจน (จปฐ)
"คนจนเป้าหมาย" คือคนจน (จปฐ) ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สัดส่วนคนจนเป้าหมายใน
สัดส่วน"คนจนเป้าหมาย" คือ จำนวน"คนจนเป้าหมาย" หรือ จำนวนคนจน (จปฐ.) ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เทียบร้อยละกับจำนวนคนที่ได้รับการสำรวจ จปฐ. ทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม
สัดส่วนคนจนเป้าหมาย
ความยากจนสามารถวัดได้ มิติ
ความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจาก มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน อ่านเพิ่มเติม
ดาวแสดงความต้องการพื้นฐานมิติ
ใน
พื้นที่ดาวรุ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกันปีต่อปีแล้ว มีพื้นที่ไหนที่มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพื้นที่ไหนที่ต่ำลง โดยพื้นที่ที่มีพัฒนาการสูงสุด คือ พื้นที่ที่มีสัดส่วนคนจนลดลงมากที่สุด และพื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ที่มีสัดส่วนคนจนลดลงน้อยที่สุด
พื้นที่ที่มีพัฒนาการสูงสุด
พื้นที่เป้าหมาย
เปรียบเทียบพัฒนาการของคนจน แยก มิติ
แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการของจำนวนคนจนใน แยกรายมิติ (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการของรัฐ) โดยความสูงของกราฟแท่งสีเหลืองแสดงจำนวนคนจนในปีที่เลือกเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแท่งยิ่งสูง ยิ่งดี อ่านเพิ่มเติม
คนจนมีกี่คน
อยู่ที่ไหนกันบ้าง
แสดงการกระจายตัวของคนจนแยกรายพื้นที่ พื้นที่สีเข้มแสดงถึงจำนวนคนจนที่มีเยอะกว่าพื้นที่สีอ่อน โดยมีคนจนมากที่สุด ในขณะที่มีคนจนน้อยที่สุด
พัฒนาการของคนจนตามความจำเป็นพื้นฐานที่ยังขาดแคลน
แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการของจำนวนคนจนในแยกตามความจำเป็นพื้นฐานที่ยังขาดแคลน 6 หมวด โดยความสูงของกราฟแท่งสีเหลืองแสดงจำนวนคนจนในปีที่เลือกเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแท่งยิ่งต่ำ ยิ่งดี
จำนวนคนจนในครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนตกเกณฑ์
แสดงจำนวนคนจนที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นเด็กและเยาวชนที่ตกเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ น้ำหนักเด็กแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ เด็กเล็กไม่ได้รับการเตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และเด็กโตไม่ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า โดยจำนวนคนที่แสดงในแผนภูมิแสดงถึงอัตราส่วนของจำนวนคน ว่าในคนจน 100 คนนั้น จะพบว่ามีคนจนที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นเด็กและเยาวชนที่ตกเกณฑ์จำนวนกี่คน
จากการสำรวจ คน
เป็นคนจน
หรือคิดเป็น
จากการสำรวจ คน
เป็นคนจน
หรือคิดเป็น
จากการสำรวจ คน
เป็นคนจน
หรือคิดเป็น
จากการสำรวจ คน
เป็นคนจน
หรือคิดเป็น
จำนวนคนจนในครัวเรือนที่มีคนอายุ 15 ปีขึ้นไปตกเกณฑ์
แสดงจำนวนคนจนที่มีสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ คนวัยทำงานไม่สามารถอ่านเขียนคิดเลข คนวัยทำงานไม่มีอาชีพหรือรายได้ คนวัยเกษียณไม่มีอาชีพหรือรายได้ โดยจำนวนคนที่แสดงในแผนภูมิแสดงถึงอัตราส่วนของจำนวนคน ว่าในคนจน 100 คนนั้น จะพบว่ามีคนจนที่มีสมาชิกในครัวเรือนตกเกณฑ์จำนวนกี่คน
จากการสำรวจ คน
เป็นคนจน
หรือคิดเป็น
จากการสำรวจ คน
เป็นคนจน
หรือคิดเป็น
จากการสำรวจ คน
เป็นคนจน
หรือคิดเป็น