ภาพรวมคนจนในปี 2566

คนจนคน

จากประชากรสำรวจคน

ดาวสูง สัดส่วนคนจนน้อย ดาวต่ำ สัดส่วนคนจนมาก
จำนวนคนจนใน
"คนจนเป้าหมาย" ใน คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการสำรวจว่าจน (survey-based) จาก ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย (register-based) จาก ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง อ่านเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลปี 2566 เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง จปฐ 2565 และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ)
ครัวเรือนยากจน (จปฐ)
คนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ)
คนยากจน (จปฐ)